Services

การโฆษณาออนไลน์ทำให้คุณสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ชมที่คิดว่าน่าจะสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ขณะเดียวกันก็สามารถกรองผู้ชมที่ไม่สนใจออกไป และยังสามารถติดตามได้ว่าผู้ชมเหล่านั้นคลิกโฆษณาของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ การโฆษณาออนไลน์ยังให้โอกาสเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ขณะที่ชมโฆษณาใช้อุปกรณ์หลายอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนอีกด้วย